Algemene voorwaarden Nieuw Leven holistisch geboortecoach

 

Email: info@antsjeabma.nl

Website: antsjeabma.nl

Opgesteld op datum: 16 mei 2022

 

Definities

 1. Antsje Abma praktijk voor bewustzijn , gevestigd te Gorredijk onder KvK nr. 75711834
 2. Klant: degene met wie Antsje Abma een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Antsje Abma en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Antsje Abma. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of eerder uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Antsje Abma hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Antsje Abma hanteert voor haar diensten, op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Antsje Abma alle tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Antsje Abma een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.
 4. Indien de richtprijs hoger uit gaat vallen, dient Antsje Abma de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 5. Antsje Abma  heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Antsje Abma prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Antsje Abma op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betaling en betalingstermijn

 1. Antsje Abma mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betaling achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Antsje Abma de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Antsje Abma behoud zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Antsje Abma gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Antsje Abma. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Antsje Abma zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag en surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Antsje Abma op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Antsje Abma, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Antsje Ama te betalen.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • De dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, catering opdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft.
  • Het geen (opdracht tot) spoedoperatie betreft
  • Het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • Het geen dienst betreft met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van herroepingsrecht af te zien.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals lid 1 genoemd, vangt aan:

  • Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@antsjeabma.nl

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbindetis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Nieuw leven te verrekenen met een vordering op Nieuw Leven.

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
 • Zaken van Nieuw Leven die bij de klant aanwezig zijn
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn.

 

2. De klant geeft op eerste verzoek van Nieuw Leven de polis van deze verzekering ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Nieuw Leven enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Nieuw Leven voert de overeenkomst naar de beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Nieuw Leven heeft recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord een betaling van eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Nieuw Leven tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Nieuw Leven tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Nieuw Leven.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van eerder afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Nieuw leven de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Nieuw Leven redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daarop voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Nieuw leven en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Nieuw leven schriftelijk in gebreke stellen.

 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te alle tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Geheimhouding

 1. De klant houdt privacygevoelige informatie (in welke vorm dan ook) die zij van Nieuw leven heeft ontvangen geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Nieuw Leven waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Nieuw Leven schade kan betrokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
 • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor de periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Nieuw Leven geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Nieuw Leven daarvan zo spoedig mogelijk, ach in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
 3. Comsumenten dienen Nieuw Leven uiterlijk binnen 2 maanden na de constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Nieuw leven in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Nieuw Leven gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dien ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Nieuw Leven.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Nieuw Leven ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

Als Nieuw Leven een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Nieuw Leven verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Nieuw Leven

 1. Nieuw Leven is uitsluitend aansprakelijk voor eigen schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Nieuw Leven aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Nieuw Leven is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gedarde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Nieuw Leven aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Nieuw Leven vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in 6;89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Nieuw Leven toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Nieuw Leven niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Nieuw Leven in verzuim is.
 3. Nieuw Leven heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien Nieuw Leven kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.76 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Nieuw leven in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Nieuw Leven kan worden toegerekend in een van de wil van Nieuw Leven onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen en redelijkheid niet van Nieuw leven kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtspositie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect.) wanprestaties en overmacht tot toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektrischiteits-internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbreking.
 3. Indien overmachtssituaties voordoet waardoor Nieuw leven 1 van of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Nieuw leven er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Nieuw Leven is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden.

 1. Nieuw Leven is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigen van onderschikt belang kunnen alle tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nieuw Leven zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Nieuw Leven.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Nieuw leven bij opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nieuw Leven is gevestigd/praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 16 mei 2022